Instrukce pro pacienty

Aby vše hladce fungovalo, prosíme o spolupráci a dodržování následujících pravidel


1. Objednání

K vyšetření je třeba se předem objednat. Počítejte prosím s tím, že datum pravidelné kontroly je potřeba domluvit několik měsíců předem. Pokud máte problémy, které nesnesou odklad, budete ošetřeni přednostně, přesto potřebujeme, abyste předem informovali sestřičku, abychom upravili program a v době vašeho ošetření nemuseli zbytečně čekat objednaní klienti.

2. Odběr předem

Před vyšetřením je obvykle nutné provést odběr krve a to nejméně 1 den před plánovanou kontrolou. Pokud  máte plánovanou kontrolu po delším časovém úseku (po 6-12 měsích), tak nemusí být odběr krve bezprostředně před kontrolou, můžete přijít i několik týdnů předem (to využíjte například před svátky, dovolenou atd.). Odběry provádíme přímo v ordinaci, ve stanovených časech (po a st 7-8,30, út 7,30-8,30), v tuto dobu není potřeba se k odběru objednávat a k odběru přímo v ordinaci nepotřebujete žádnou žádanku. Po domluvě je možné provést odběr krve v jiný den nebo na jiném pracovišti (upřednostňujeme laboratoře Synlab, Aeskulab, EUC, se kterými máme domluvené elektronické posílání výsledků vyšetření), v tom případě ale potřebujete žádanku k laboratornímu vyšetření (ta musí být v originále - není možno ji elektronicky poslat, musíte si o ni zažádat v ordinaci při předchozí kontrole nebo ji za poplatek můžeme zaslat poštou na vámi udanou adresu). Pokud nejste upozorněni předem, odběry krve nemusí být na lačno. Pokud užíváte hormony štítné žlázy (Euthyrox, Letrox), tabletu užijte až po odběru.

3. Ohleduplnost

K vyšetření přijďte prosím včas (jinak zdržíte všechny následující klienty), hlavně v ranních hodinách prosím počítejte se silným provozem v okolí, počítejte prosím i s tím, že parkovacích míst u budovy je jen omezené množštví

Po příchodu do zdravotnického zařízení vyčkejte na vyšetření ve společné čekárně (atriu), neblokujte zbytečně prostory chodby před ordinací (slouží i pro jiné ordinace), tak aby zůstal volný průchod pro zdravotnické pracovníky.

V případě nachlazení použijte roušku či respirátor a to v čekárně i v ordinaci.

Pokud se zpozdí vyšetření oproti domluvenému času, nezlobte se prosím na nás - za většinu zpoždění nemůže personál, ale jiní klienti

Před vstupem do ordinace prosím odložte všechny ozdoby na krku (mnohokrát za den ztratíme několik minut bojováním se zapínáním řetízků)

3. Omluva absence předem

Pokud se nemůžete k vyšetření dostavit, prosím omluvte se co nejdříve a sjednejte si se sestrou náhradní termín. V případě opakovaného bezdůvodného blokování termínu (bez omluvy) účtujeme poplatek 100 Kč. Poplatky se neplatí v případě náhle vzniklého úrazu, akutního onemocnění, zjevných dopravních komplikací a v podobných závažných případech.

4. Ochrana osobních údajů

Nevyžadujte od nás prosím zasílání vaších výsledků, žádanek či zpráv z vyšetření prostřednictvím E-mailu. Jedná se o nezabezpečenou komunikaci a tudíž není možno ji považovat za důvěrnou. Naší povinností je všechna vaše data (například rodné číslo uvedené na každém výsledku) a veškeré informace o vašem zdravotním stavu chránit. Nesdělujte nám také mailem vaše citlivé údaje, rodná čísla, hesla a jiné důvěrné informace.

Zprávu či výsledky si můžete osobně vyzvednout v ordinaci, nebo vám  ji můžeme zaslat za poplatek poštou (a to i běžnou) nebo datovou schránkou

5. Omezte zbytečné telefonáty

při odchodu z vyšetření si prosím  zkontrolute, že máte:

  • datum a čas následující kontroly
  • dostatek léků až do příští kontroly (věnujte pozornost také expiraci léčiv)
  • potvrzenou propustku od zaměstnavatele a vaší kartičku zdravotní pojišťovny
  • pokud využíváte odběry krve jinde, tak žádanky na odběry krve

místo telefonických dotazů využijte možnost sms zpráv nebo mailové komunikace

nevolejte prosím sestičce, že se dostavíte na odběry krve (objednávání odběrů nevyžadujeme, časy odběrů krve i doby uzavření ordinace  z nejrůznějších důvodů jsou uvedeny na předchozí stránce)


Informace stran plateb

pro pojištěné klienty je většina zdravotních služeb zdarma

placené služby uvedené níže je možné uhradit v hotovosti či fakturou (tu vystavujeme na částky od 100 Kč), patba kartou není možná

Nasmlouvané pojišťovny: 111, 201, 205, 209, 211, 213, 207

Služby nehrazené zdravotní pojišťovnou

výpis ze zdravotní dokumentace 300 Kč
zpráva pro účely pojištění 300 Kč
zaslání receptu/žádanky poštou 100 kč
blokování termínu bez omluvy 500 Kč

laboratorní vyšetření nehrazené ZP

dle ceníku lab.


Ceník pro samoplátce

(platí pro cizince bez zdravotního pojištění)

vstupní vyšetření 1500 Kč
kontrolní vyšetření 600 Kč
kontrolní vyšetření se sonografií 700 Kč
sonografické vyšetření 300 Kč
telefonická konzultace
200 Kč


INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PACIENTŮ

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb.
Správcem osobních údajů je:
Endokrinologie Klánovice s.r.o., Okenská 1184, Újezd nad Lesy, 190 16 Praha 9, IČ: 06956149.
Účelem zpracovávání osobních údajů je primárně poskytování zdravotních služeb (zpracování je nezbytné pro
splnění právní povinnosti Správce) a to v rozsahu jméno; příjmení; adresa; datum narození; pohlaví; rodné číslo; číslo
pojištěnce; informace o svéprávnosti; profese; informace o zdravotním stavu a o postupu, průběhu a výsledcích
poskytnutých zdravotních služeb, rodinná, osobní, pracovní příp. sociální anamnéza. Zpracování Vašich údajů za tímto
účelem bude probíhat po dobu nezbytně nutnou, a to dle lhůt stanovených přílohou č. 3 vyhlášky č. 98/2012 Sb.,
o zdravotnické dokumentaci). V případě nahlížení do zdravotnické dokumentace může být za účelem ověření Vaší
totožnosti zpracováváno též číslo Vašeho dokladu totožnosti a Váš podpis. Dovolujeme si Vás také informovat, že bez
poskytnutí výše uvedených osobních údajů Vám nebude moci zdravotní služba být poskytnuta.
V souvislosti s poskytováním zdravotních služeb jsou v užším rozsahu zpracovávány osobní údaje i mimo
zdravotnickou dokumentaci, např. v objednávacích systémech pro účely plánování Vašich návštěv (jméno a příjmení,
kontaktní údaje - telefon, e-mail, doručovací adresa, typ zdravotní služby) nebo v dokladech zasílaných zdravotním
pojišťovnám (číslo pojištěnce a poskytnutá zdravotní služba) a jiných účetních podkladech, v případě, že služby nejsou
hrazeny z veřejného zdravotního pojištění (jméno, příjmení, adresa a poskytnutá zdravotní služba). I tyto údaje jsou
zpracovávány z důvodu právní povinnosti, případně oprávněného zájmu Správce, který spočívá v plánování práce či
prokázání plnění právních povinností, pouze po dobu nezbytně nutnou, v případě objednávacích systémů po dobu
jednoho roku, v případě podkladů pro zdravotní pojišťovny po dobu určenou na základě smlouvy s příslušnou zdravotní
pojišťovnou a v případě jiných účetních podkladů po dobu stanovenou předpisy upravujícími vedení daňové evidence
a účetnictví.
Osobní údaje v rozsahu výše uvedeném jsou zpracovávány na základě právem stanovených titulů, a tedy bez
nutnosti Vašeho souhlasu.
Správce se při zpracování osobních údajů bude řídit ustanoveními nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR“).
Osobní údaje budou předávány třetím osobám, a to dalším poskytovatelům zdravotních služeb; zdravotním
pojišťovnám; zpracovatelům Správce a příslušným orgánům veřejné správy dle příslušných právních předpisů. Osobní
údaje nebudou předávány do jiných zemí.
Po dobu zpracování osobních údajů máte právo:
➢ požádat Správce o informaci, zda jsou Vaše údaje zpracovávány, za jakým účelem, které osobní údaje jsou
zpracovávány, o zdrojích těchto údajů, plánované době, po kterou budou údaje zpracovávány a o příjemcích
osobních údajů. Požádáte-li o informace týkající se zpracování Vašich osobních údajů, Správce Vám bez
zbytečného odkladu a bezplatně poskytne kopii zpracovávaných údajů (za každou další kopii může Správce
účtovat přiměřený poplatek);
➢ na opravu nepřesných nebo doplnění neúplných osobních údajů, které se Vás týkají;
➢ podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7
(posta@uoou.cz);
➢ žádat výmaz osobních údajů a právo vznést námitku proti zpracování; tato práva se však netýkají osobních
údajů, které je Správce povinen zpracovávat pro splnění právní povinnosti, tzn. např. v souvislosti s vedením
zdravotnické dokumentace.
V případě jakýchkoli dotazů či žádostí týkajících se zpracování Vašich osobních údajů se obracejte na pověřence
pro ochranu osobních údajů jmenovaného Správcem: gdpr@medimay


Přeskočit na obsah

  • Informace a aktuality
  • Instrukce pro pacienty
  • Ordinační hodiny
  • Kontakt